برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

تعداد بازدید : 1938

پنج شنبه 22 شهریور 1397

نوشته شده توسط :

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

قابل توجه کلیه دانشجویان:زمان انتخاب واحد کلیه رشته های کاردانی: سه شنبه و چهارشنبه 1397/6/20 و 1397/6/21زمان انتخاب واحد کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته: چهار شنبه و پنجشنبه 1397/6/21 و 1397/6/22زمان انتخاب واحد کلیه رشته های کارشناسی ارشد: پنج شنبه و جمعه 1397/6/22 و 1397/6/23زمان انتخاب واحد کلیه رشته ها: شنبه و یکشنبه 1397/6/24 و 1397/6/25