تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99
انتخاب واحد 07/12/1399
شروع کلاس ها 09/12/1399
حذف و اضافه 12/12/1399 15/12/1399
حذف ترم و حذف تک درس 22/03/1400 27/03/1400
پایان کلاس ها 03/04/1400
شروع امتحانات 08/04/1400 24/04/1400

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 99-98
انتخاب واحد 24/04/1399 27/04/1399
شروع کلاسها 11/05/1399 23/05/1399