تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
انتخاب واحد 23/06/1398
شروع کلاس ها 30/06/1398
حذف و اضافه 06/07/1398 11/07/1398
حذف ترم و حذف تک درس 30/09/1398 05/10/1398
پایان کلاس ها 19/10/1398
شروع امتحانات 24/10/1398 10/11/1398

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 25/04/1398 28/04/1398
شروع کلاسها 15/05/1398 28/05/1398