تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 01-00
انتخاب واحد 19/11/1400
شروع کلاس ها 23/11/1400
حذف و اضافه 00/00/0000 00/00/0000
حذف ترم و حذف تک درس 00/00/0000 00/00/0000
پایان کلاس ها 26/03/1401
شروع امتحانات 31/03/1401 16/04/1401

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 99-98
انتخاب واحد 02/05/1400 02/05/1400
شروع کلاسها 09/05/1400 04/06/1400