تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 16/11/1397
شروع کلاس ها 20/11/1397
حذف و اضافه 27/11/1397 02/12/1397
حذف ترم و حذف تک درس 04/03/1398 09/03/1398
پایان کلاس ها 23/03/1398
شروع امتحانات 28/03/1398 13/04/1398

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 00/00/0000 00/00/0000
شروع کلاسها 00/00/0000 00/00/0000