تقویم آموزشی
انتخاب واحد 00/00/0000 00/00/0000
شروع امتحانات 00/00/0000 00/00/0000

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 97-96
انتخاب واحد 17/11/1396
شروع کلاس ها 21/11/1396
حذف و اضافه 28/11/1396 03/12/1396
حذف ترم و حذف تک درس 05/03/1397 10/03/1397
پایان کلاس ها 24/03/1397
شروع امتحانات 29/03/1397 14/04/1397