تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
انتخاب واحد 15/11/1398
شروع کلاس ها 19/11/1398
حذف و اضافه 26/11/1398 12/03/1398
حذف ترم و حذف تک درس 06/03/1399 12/03/1399
پایان کلاس ها 22/03/1399
شروع امتحانات 27/03/1399 12/04/1399

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 99-98
انتخاب واحد 24/04/1399 27/04/1399
شروع کلاسها 11/05/1399 23/05/1399