تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 03-02
انتخاب واحد 18/11/1402
شروع کلاس ها 28/11/1402
حذف و اضافه 28/11/1402 01/12/1402
حذف ترم و حذف تک درس 00/00/0000 00/00/0000
پایان کلاس ها 17/03/1403
شروع امتحانات 22/03/1403 07/04/1403

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 00-00
انتخاب واحد 00/00/0000 00/00/0000
شروع کلاسها 00/00/0000 00/00/0000