تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 20/06/1397
شروع کلاس ها 31/06/1397
حذف و اضافه 07/07/1397 12/07/1397
حذف ترم و حذف تک درس 08/10/1397 13/10/1397
پایان کلاس ها 20/10/1397
شروع امتحانات 25/10/1397 11/11/1397

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 16/11/1397 19/11/1397
شروع کلاسها 20/11/1397 20/11/1397