تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 97-96
انتخاب واحد 23/04/1397
شروع کلاس ها 30/04/1397
حذف و اضافه 02/05/1397 05/05/1397
حذف ترم و حذف تک درس 02/05/1397 05/05/1397
پایان کلاس ها 25/05/1397
شروع امتحانات 30/05/1397 11/06/1397

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-97
انتخاب واحد 20/06/1397 30/06/1397
شروع کلاسها 25/10/1397 11/11/1397