تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 00-00
انتخاب واحد 00/00/0000
شروع کلاس ها 00/00/0000
حذف و اضافه 00/00/0000 00/00/0000
حذف ترم و حذف تک درس 00/00/0000 00/00/0000
پایان کلاس ها 00/00/0000
شروع امتحانات 00/00/0000 00/00/0000

تقویم آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 00-00
انتخاب واحد 00/00/0000 00/00/0000
شروع کلاسها 00/00/0000 00/00/0000