رفع مشکل فنی پرتال

تعداد بازدید : 80

چهار شنبه 9 خرداد 1397

نوشته شده توسط :

رفع مشکل فنی پرتال

ا توجه به رفع مشکل فنی و بازشدن پورتالها، زمان ورود و ویرایش موضوع پایان نامه دانشجویان کاردانی و کارشناسی، تا تاریخ 97/3/21 تمدید شد.